Algemene voorwaarden van BM Vitaal aaangaande individuele consulten per juli 2015

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (en de uitvoering daarvan), welke door BM Vitaal binnen het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden zijn aangegaan.

1.2 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen BM Vitaal en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Duur van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst voor individuele consulten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat het aantal consulten niet vooraf wordt overeengekomen.

2.2 De overeenkomst kan zowel door BM Vitaal als door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van 48 uur.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 BM Vitaal bepaalt de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd in overleg met de cliënt.

3.2 Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft BM Vitaal recht op informatie aangaande het onderwerp van de coaching. Deze zal tijdig en in de gewenste vorm aan BM Vitaal worden aangereikt.

3.3 De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door BM Vitaal vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter kennis worden gebracht, voor zover deze derden niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

3.4 BM Vitaal zal zelf coachingsconsulten verrichten. Indien BM Vitaal hier geen gevolg aan kan geven, zal indien mogelijk een verwijzing naar een andere coach worden gegeven. Hieraan hoeft de cliënt geen gevolg te geven.

3.5 Wanneer BM Vitaal de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. BM Vitaal aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

4. Betaling

4.1 Betaling van het honorarium voor een individueel consult voor particulieren vindt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats of wordt op de dag zelf contant betaald.

4.2 Bij niet tijdig of onvolledig betalen na aanmaning, behouden BM Vitaal zich het recht voor om vanaf de vervaldatum samengestelde rente in rekening te brengen van 1% (één procent) per maand.

4.3 De buitengerechtelijke kosten voor noodzakelijke invordering van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gesteld op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag.

5. Honorarium

5.1 BM Vitaal meldt bij het tot stand komen van de opdrachtovereenkomst met een particulier een vast honorarium per consult voor individuele begeleiding. Het honorarium voor een Individueel Consult bedraagt € 50 per uur. Zakelijk €50 excl BTW

5.2 Alle honoraria zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen ondersteunende middelen.

5.3 Als een consult niet in de praktijkruimte van BM Vitaal plaatsvindt en de coach naar een andere plaats moet reizen om het consult te doen plaatsvinden, zal een vooraf afgesproken toeslag per consult in rekening worden gebracht. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding van € 0,28 per verreden kilometer in rekening gebracht.

5.4 Jaarlijks kan het honorarium op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober worden aangepast wegens wijzigingen van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

6. Verplichtingen BM Vitaal

6.1 BM Vitaal zal al datgene doen wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever te vervullen.

6.2 BM Vitaal heeft een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van resultaatverplichting.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht

te doen slagen.

8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1 BM Vitaal is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen d.m.v. een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door BM Vitaal verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.

8.2 BM Vitaal is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijk kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

8.3 Zowel opdrachtgever als BM Vitaal kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang, d.m.v. een aangetekend schrijven, beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

9 Annuleringsvoorwaarden

9.1 Reserveringen van particulieren voor Individuele Consulten en Coachingsgesprekken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de startdatum kosteloos worden afgezegd. Bij afzegging minder dan 24 uur voor de startdatum heeft BM Vitaal het recht om 50% van de begrote tijdseenheden voor de afgezegde werkzaamheden in rekening te brengen. Bij het niet op komen dagen zonder afzegging brengt BM Vitaal de begrote tijdseenheden voor de werkzaamheden in rekening.

10 Aansprakelijkheid

10.1 BM Vitaal is aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een aan BM Vitaal toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van de opdrachtovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering van BM Vitaal.

10.3 BM Vitaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met BM Vitaal. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.

11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst

als gevolg van BM Vitaal niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel van BM Vitaal, computer-, internetverstoring, storing in de levering van energie, waterschade, alsmede andere gelijksoortige oorzaken.

11.2 Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van BM Vitaal opgeschort. Indien de periode waarin de nakoming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel BM Vitaal als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

11.3 Indien nakoming van deze overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is of binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn wordt, zijn zowel BM Vitaal als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

11.4 Indien BM Vitaal bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is BM Vitaal gerechtigd de reeds verrichte resp. de te verrichten prestaties in rekening te brengen en is de opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.

12 Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BM Vitaal gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en BM Vitaal zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BM Vitaal niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13. Intellectueel eigendom

13.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies, het onderzoeksresultaat of trainingsmaterialen zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van BM Vitaal. Openbaarmaking kan alleen geschieden na toestemming van BM Vitaal.

14 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.bmvitaal.nl.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

15. Geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en BM Vitaal is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien opdrachtgever en BM Vitaal een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.