CURSUSVOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BM Vitaal aangeboden opleidingen, cursussen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als cursus.
 2. Het doorgang vinden van de aangekondigde cursussen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per cursus altijd naar inzicht en beoordeling van BM Vitaal. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de cursus bericht.
 3. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door BM Vitaal opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
 4. Aanmeldingen voor door BM Vitaal aangeboden cursussen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die cursussen in bezit van BM Vitaal te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor cursussen kunnen tot twee weken voor de aanvangsdatum zonder kosten schriftelijk worden geannuleerd.
 5. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de cursus schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor aanvangdatum van die cursus, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan BM Vitaal het bedrag € 25  wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
 6. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die cursus, dan zal de deelnemer aan BM Vitaal een bedrag van vijftig procent van het voor die cursus verschuldigde cursusgeld dienen te betalen. Wanneer de deelnemer de cursus wil afbreken nadat de cursus inmiddels zal zijn begonnen, dan is de deelnemer het volledige cursusgeld aan BM Vitaal verschuldigd.
 7. De deelnemer kan er ook voor kiezen om het cursusgeld te laten staan voor een volgende cursus.
 8. Gemiste lessen  kunnen in overleg met  de docent ingehaald worden in het lopende cursusjaar.
 9. 10-Rittenkaarten zijn 6 maanden geldig.
 10. Bij langlopende cursussen, zoals Pilateslessen kan tussentijds het abonnement worden opgezegd. Hierbij geldt 1 maand opzegtermijn.
 11. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen cursussom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 4, 5 en 6 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.
 12. De deelnemer dient de verschuldigde cursusgelden op tijd, overeenkomstig de voorwaarden die gesteld worden voor de specifieke cursus te voldoen .
 13. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen BM Vitaal en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door BM Vitaal  mondeling of schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
 14. Indien BM Vitaal door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer en door BM Vitaal op deze kunnen worden verhaald.
 15. Toelating tot de cursus geschiedt in volgorde van aanmelding, maar BM Vitaal is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de groepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
 16. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de cursus vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij het BM Vitaal of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende.  Lesmateriaal mag niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie.
 17. BM Vitaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde.
 18. BM Vitaal behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de cursus te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
 19. Bij gebrek aan beschikbare vervanging behoudt BM Vitaal zich het recht voor om in één maal per cursusjaar een bijeenkomst niet door te laten gaan zonder dat dit leidt tot terugstorting van de cursuskosten.
 20. De cursusprijs van de Pilateslessen is berekend op basis van 10 maanden deelname. Hierin zijn twee weken Kerstvakantie opgenomen.
 21. BM Vitaal zal al datgene doen wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de deelnemer te vervullen.
 22. BM Vitaal heeft een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van resultaatverplichting.
 23. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen deelnemer en BM Vitaal is Nederlands recht van toepassing.
 24. Aansprakelijkheid: BM Vitaal is aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade die het gevolg is van een aan BM Vitaal toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van de opdrachtovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering van BM Vitaal.
 25. BM Vitaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de deelnemer heeft genomen, al dan niet in overleg met BM Vitaal. De deelnemer  is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.
 26. Indien deelnemer en BM Vitaal een geschil hebben, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in onderling overleg op te lossen.
 27. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.